Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Garden Connect zijn op alle overeenkomsten en afspraken van toepassing. U kunt deze hier volledig downloaden in PDF formaat of hieronder raadplegen.

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt onder de navolgende termen verstaan: 1. Garden Connect: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Garden Connect B.V.,
handelend onder de namen “Garden Connect”, “Tuincentrum Overzicht”, “Garden Center Guide”, “Garden Centre Guide” en “Figapro”, gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 303 te (1161 NM) Zwanenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55257577. 
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Garden Connect de opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Garden Connect afneemt.


Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten
en leveringen van Garden Connect, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van
en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Garden Connect uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Garden Connect gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van
onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Garden Connect onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Garden Connect behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De
gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Garden Connect in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Garden Connect vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Garden Connect,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
7. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze
hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Garden Connect gesloten overeenkomst.
8. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst met Garden Connect.
9. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Garden Connect zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Garden Connect kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
ALGEMENE VOORWAARDEN GARDEN CONNECT B.V. Gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 303 te (1161 NM) Zwanenburg Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55257577, aldaar gedeponeerd
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Garden Connect daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Garden Connect anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Garden Connect niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Contractduur, termijnen, uitvoering en wijziging van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Garden Connect en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt slechts tegen het einde van het kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Garden Connect daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Garden Connect dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Garden Connect zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Garden Connect heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Garden Connect is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Garden Connect de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Garden Connect aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Garden Connect worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Garden Connect zijn verstrekt, heeft Garden Connect het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Garden Connect ter beschikking heeft gesteld. Garden Connect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Garden Connect is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Garden Connect zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
ALGEMENE VOORWAARDEN GARDEN CONNECT B.V. Gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 303 te (1161 NM) Zwanenburg Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55257577, aldaar gedeponeerd
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Garden Connect
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Garden Connect bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Garden Connect op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Garden Connect een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
11. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens Garden Connect gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Garden Connect daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5. Prijzen en prijswijziging
1. Indien Garden Connect met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
Garden Connect niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Garden Connect:
a. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene
uit te voeren;
b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Garden Connect rustende
verplichting ingevolge de wet;
c. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden; d. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Garden Connect is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Garden Connect ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Garden Connect kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Garden Connect bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Garden Connect kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Garden Connect op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Garden Connect de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Garden Connect tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
ALGEMENE VOORWAARDEN GARDEN CONNECT B.V. Gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 303 te (1161 NM) Zwanenburg Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55257577, aldaar gedeponeerd
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Garden Connect gerechtigd tot vergoeding
van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-
nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Garden Connect gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Garden Connect, zal Garden Connect in overleg
met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Garden Connect extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Garden Connect anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Garden Connect vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Garden Connect op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte goederen, vermeerderd met de eventuele in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Garden Connect aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Garden Connect aangegeven. Garden Connect is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan verkeert de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Garden Connect heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en als laatste in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Garden Connect kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Garden Connect kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Garden Connect
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Garden Connect echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
ALGEMENE VOORWAARDEN GARDEN CONNECT B.V. Gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 303 te (1161 NM) Zwanenburg Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55257577, aldaar gedeponeerd

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Indien Garden Connect aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze
bepaling is geregeld.
2. Garden Connect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Garden Connect is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Garden Connect aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Mocht de schade betrekking hebben tot een abonnementsdienst dan is de schade maximaal eenmaal de factuurwaarde over een periode van 12 maanden.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Garden Connect aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Garden Connect kunnen worden toegerekend.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Garden Connect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De aansprakelijkheid van Garden Connect is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
haar verzekeraar in voorkomend geval.
7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Garden Connect.

Artikel 9. Overmacht
1. Garden Connect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Garden Connect geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Garden Connect niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Garden Connect of van derden daaronder begrepen. Garden Connect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Garden Connect haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Garden Connect kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Garden Connect ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Garden Connect gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
ALGEMENE VOORWAARDEN GARDEN CONNECT B.V. Gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 303 te (1161 NM) Zwanenburg Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55257577, aldaar gedeponeerd

Artikel 10. Vrijwaring De Opdrachtgever
vrijwaart Garden Connect voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Garden Connect toerekenbaar is. Indien Garden Connect uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Garden Connect zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Garden Connect, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Garden Connect en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. Garden Connect behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Garden Connect heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Garden Connect geeft geleverde goederen en diensten, waaronder maar niet uitsluitend, websites,
webshops, digitale nieuwsbrieven, nieuwsbriefsystemen en andere aanverwante diensten die op basis van een periodiek abonnement aan Opdrachtgever worden geleverd, slechts in bruikleen bij Opdrachtgever en doet nimmer afstand van het eigendom van intellectueel eigendom, broncodes, teksten, foto’s, afbeeldingen, technische beschrijvingen, functionele ontwerpen, specificaties en andere aanverwante zaken. Na beëindiging van de overeenkomst vervalt iedere aanspraak van de Opdrachtgever op alle geleverde goederen en diensten en is Opdrachtgever niet gemachtigd om (delen van) het geleverde te blijven gebruiken.

Artikel 12. Hosting
1. Indien de dienstverlening vanuit Garden Connect (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van (door de Opdrachtgever aangeleverd) materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- en/of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Garden Connect die in
strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
3. Garden Connect hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: “Melders”) een klacht kunnen
indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Garden Connect is gerechtvaardigd, is Garden Connect gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Garden Connect in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een Melder of aan de bevoegde instanties. Garden Connect zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Garden Connect gerechtigd hiervan aangifte te
doen. Garden Connect kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Garden Connect verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5. Bij (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Garden Connect gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
6. Opdrachtgever vrijwaart Garden Connect voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Garden Connect is
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Garden Connect in het kader van deze klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en/of de informatie niet in strijd blijkt met Nederlands recht.
ALGEMENE VOORWAARDEN GARDEN CONNECT B.V. Gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 303 te (1161 NM) Zwanenburg Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55257577, aldaar gedeponeerd
7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Garden Connect, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Garden Connect zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd
in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
9. Zonder toestemming van Garden Connect is het Opdrachtgever verboden de door Garden Connect
verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
10. Garden Connect kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die
de Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de door Garden Connect geleverde dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Garden Connect bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website van Garden Connect worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Garden Connect een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via
de systemen van Garden Connect verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Garden Connect geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Garden Connect.
12. Indien de dienstverlening aan Opdrachtgever op grond van de overeenkomst tevens het maken van back-
ups van gegevens van Opdrachtgever omvat, zal Garden Connect met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van cliënt. Garden Connect zal de backup bewaren gedurende een tussen partijen overeen te komen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Garden Connect gebruikelijke termijnen. Garden Connect zal de backup zorgvuldig behandelen en bewaren als een goed huisvader.
13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen
conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13. Domeinnamen en IP-adressen
1. Indien de dienstverlening vanuit Garden Connect (mede) ertoe strekt dat Garden Connect voor
Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en
zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, ICANN, Nominet en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Garden Connect vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Garden Connect, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Garden Connect schadeloos voor alle schade die verband houdt met
(het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5. Garden Connect is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Garden Connect.
6. Indien Garden Connect een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Garden Connect medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag,
toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.
ALGEMENE VOORWAARDEN GARDEN CONNECT B.V. Gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 303 te (1161 NM) Zwanenburg Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55257577, aldaar gedeponeerd
8. Garden Connect heeft het recht de domeinnaam en/of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te
maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, echter alleen en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Garden Connect
gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te heffen dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen.

Artikel 14. Beveiliging
1. In het geval communicatie tussen Opdrachtgever en derden geschiedt met behulp van elektronische
middelen, zoals via e-mail, websites, webshop en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor een gedegen bescherming tegen virussene. Garden Connect spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Garden Connect is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
2. Opdrachtgever dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde
toegang verschaft kan worden.
Artikel 15. Internetdiensten, nieuwsbrieven en support 1. Indien de dienstverlening vanuit Garden Connect (mede) ertoe strekt dat Garden Connect voor
Opdrachtgever internetdiensten verzorgt, websites ontwikkelt of een platform biedt om digitale nieuwsbrieven te verzenden, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Garden Connect staat er niet voor in dat de websites en systemen goed werken in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Garden Connect staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.
3. De Opdrachtgever dient zich strikt te houden aan de geldende wet en regelgeving op het gebied van e-
mailmarketing en verklaart door middel van het gebruik van de systemen hier aan te voldoen.
4. Indien de dienstverlening aan Garden Connect op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan
de Opdrachtgever of (eind)gebruikers van de dienst omvat, zal Garden Connect telefonisch, via een website of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt. Garden Connect kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Garden Connect zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. Garden Connect kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingsuren van Garden Connect.

Artikel 16. Advertenties
1. Alle door Garden Connect vermelde bezoekersaantallen, vertoningen en/of impressies zijn slechts ter
indicatie en bieden geen garanties en scheppen geen enkele verplichting ten aanzien van de te leveren prestaties.
2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om met betrekking tot door de Opdrachtgever ingekochte advertenties rechten aan derden te verlenen, tenzij dit met uitdrukkelijke toestemming van Garden Connect gebeurt. Onder "derden" wordt in dit geval uitdrukkelijk niet verstaan een dochtermaatschappij van de Opdrachtgever, een en ander als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek.
ALGEMENE VOORWAARDEN GARDEN CONNECT B.V. Gevestigd aan de Zwanenburgerdijk 303 te (1161 NM) Zwanenburg Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55257577, aldaar gedeponeerd
3. Garden Connect is tevens te allen tijde gerechtigd om plaatsing van advertenties te weigeren in geval van
technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven advertentie alsmede bij redenen van principiële aard in verband met de uitgave dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van Garden Connect Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Garden Connect zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Garden Connect geleden of te lijden schade.
4. Garden Connect is op geen enkele manier aansprakelijk voor het schade welke voortvloeit uit door de
Opdrachtgever in advertenties of op haar website aangeboden diensten en/of producten.
5. Het advertentiemateriaal dient tijdig in het bezit van Garden Connect te zijn. Garden Connect is gerechtigd om advertentiemateriaal dat niet tijdig wordt aangeleverd niet in behandeling te nemen of te plaatsen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van een naar het oordeel van Garden Connect redelijk bedrag, tot maximaal het volledige met de betreffende advertentie(overeenkomst) gemoeide bedrag.
6. De Opdrachtgever staat er voor in dat digitaal aangeleverd advertentiemateriaal veilig is en geen virussen,
Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s of websites van Garden Connect. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij bij online aanlevering van advertentiemateriaal geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de websites van Garden Connect kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de websites van Garden Connect B.V onevenredig zwaar belasten.
7. Garden Connect staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van een advertentie op een website,
eventuele afwijkingen, kleurverschillen en andere gebreken die op kunnen treden.

Artikel 17. Productendatabase
1. Garden Connect geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van door
Garden Connect aangeleverde of ter beschikking gestelde (product)informatie. De Opdrachtgever wordt geacht deze (product)informatie zelf op juistheid, volledigheid en actualiteit te controleren alvorens deze te gebruiken en/of te publiceren.
2. Garden Connect kan in haar productendatabase gebruik maken van afbeeldingen, foto’s, omschrijvingen
en andere informatie waar rechten van derden op rusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de productinformatie op enige andere wijze te verspreiden, vermenigvuldigen en/of te exploiteren zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van Garden Connect.
3. De Opdrachtgever vrijwaart Garden Connect van alle aanspraken van derde met betrekking tot door
Garden Connect door middel van haar productendatabase ter beschikking gestelde afbeeldingen, foto’s, omschrijvingen en andere informatie.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Garden Connect partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Garden Connect is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Garden Connect het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gecontroleerd door Confirmo.