Vind jouw tuincentrum

Sale Solden 2023Sale Solden 2023

Tropiflora en Famiflora groeien samen

De aandeelhouders van de tuincentra Tropiflora in De Panne en Famiflora in Moeskroen sloten een strategische alliantie teneinde de krachten te bundelen om samen verder te groeien.

De Panne/Moeskroen, 12 maart 2020 – Tropiflora en Famiflora bundelen hun krachten. Door het sluiten van een strategische alliantie waarbij Famiflora NV 50% van de aandelen van Tropiflora NV verwerft, gaan beide tuincentra samen voluit voor verdere groei. Beide organisaties vertonen veel gelijkenissen. Zo zijn ze familiaal verankerd, halen ze elk ruim de helft van hun respectievelijk cliënteel uit Frankrijk, is er een permanent groot gevarieerd, kwalitatief en scherp geprijsd aanbod voor alles voor tuin, huis en dier ... en zijn de aandeelhouders ambitieus en dynamisch. Vanuit een gedeelde hands-on mentaliteit gaan Tropiflora en Famiflora nu samen verder. Met vereende krachten zal er nog verder klantgericht gewerkt worden om dé referentie te blijven in de regio’s West- en Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Frankrijk.

Famiflora Tropiflora

In eerste instantie behouden beide tuincentra hun eigen naam. “Het seizoen 2020 staat voor de deur en er zijn andere prioriteiten dan een rebranding. Dat is ook niet het belangrijkste voor de klant. We focussen ons eerst op het assortiment en dus op het dagelijks aanbod voor onze klanten”, aldus Christophe Develtere, bestuurder van Tropiflora NV. “En daarnaast zal er uiteraard heel wat ondersteuning geboden worden vanuit de centrale diensten van Famiflora Group, zoals bijvoorbeeld Marketing en Logistiek en Transport, maar ook operationeel kunnen Christophe en Bo op ons rekenen” stelt Koen Vandenbussche, gedelegeerd bestuurder binnen diverse geledingen van Famiflora Group.

Foto gebouw Famiflora Foto gebouw Tropiflora

“Bovendien zijn we heel ambitieus en kijken we vooruit naar een mooie toekomst samen. We werken ondertussen al volop aan een nieuw gezamenlijk plan voor de opening van een derde winkel in de regio West-Vlaanderen, Henegouwen of Noord-Frankrijk. Er liggen hiervoor al verschillende dossiers op tafel. Samen sterker, samen groeien ... waarbij er duidelijk twee keer “samen” staat, daarvoor gaan we via deze strategische alliantie”, besluiten beide heren.

-------

Tropiflora et Famiflora grandissent ensemble

Les actionnaires de Tropiflora à La Panne et de Famiflora à Mouscron ont conclu une alliance stratégique afin d'unir leurs forces pour poursuivre leur croissance ensemble. La Panne / Mouscron, 12 mars 2020 - Tropiflora et Famiflora unissent leurs forces. En concluant une alliance stratégique dans laquelle Famiflora SA acquiert 50% des actions de Tropiflora SA, les deux jardineries avancent ensemble à toute vapeur pour poursuivre leur croissance.

Les deux organisations présentent de nombreuses similitudes. Elles sont à vocation familiale, et trouvent chacun plus de la moitié de leurs clients respectifs en France, il y a en permanence une offre variée, de qualité et à prix compétitif pour tout ce qui concerne le jardin, la maison et les animaux ... et les actionnaires sont ambitieux et dynamiques. D'une mentalité pratique commune, Tropiflora et Famiflora continueront à progresser maintenant ensemble. Avec des forces unies, ils continueront à travailler de manière orientée vers le client afin de rester la référence dans les régions de la Flandre Occidentale, de la Flandre Orientale, du Hainaut et de la France.

Les deux jardineries conservent initialement leur propre nom. «La saison 2020 approche et il y a d'autres priorités que le rebranding. Ce n'est pas non plus la chose la plus importante pour le client. Nous nous concentrons d'abord sur la gamme et donc sur l'offre quotidienne de nos clients», explique Christophe Develtere, gérant de Tropiflora SA. "Les services centraux du groupe Famiflora, tels que le marketing et la logistique et les transports, sont prêts à aider, mais Christophe et Bo peuvent également compter sur nous sur le plan opérationnel", explique Koen Vandenbussche, administrateur délégué au sein de différentes sections du groupe Famiflora.

« En plus, nous sommes très ambitieux et nous nous réjouissons d'un avenir brillant ensemble. Nous travaillons déjà à un nouveau plan commun pour l'ouverture d'un troisième magasin dans la région de la Flandre occidentale, du Hainaut ou du Nord de la France. Il y a déjà plusieurs dossiers sur la table pour cela. Plus fort ensemble, grandir ensemble... où il est clairement dit "ensemble" à deux reprises, c'est ce que nous recherchons à travers cette alliance stratégique », concluent les deux hommes.